Aktualności - szczegóły

Zakładanie działalności gospodarczej oraz wybór formy opodatkowania

W celu założenia jednoosobowej działalności gospodarczej, należy wypełnić wniosek CEIDG-1 i złożyć w odpowiedniej gminie.

W przypadku, gdy przyszły przedsiębiorca ma nadany numer identyfikacji podatkowej NIP, nie ulega on  zmianie. Natomiast gdy podatnik  nie ma, Urząd Skarbowy nada NIP po rejestracji. Numer REGON zostanie nadany przez GUS.

Podatnik będący przedsiębiorcą ma obowiązek we wszelkich dokumentach związanych z działalnością posługiwać się nr NIP i REGON w szczególności w kontaktach z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 

Jedną z najistotniejszych kwestii, które należy rozstrzygnąć przy zakładaniu działalności gospodarczej, jest wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Wyboru dokonuje się we wniosku CEIDG-1.

Prawo do wyboru formy opodatkowania uzależnione jest od rodzaju prowadzonej działalności. Osoby, którym ono przysługuje, mogą skorzystać z następujących możliwości:

  • stawka liniowa,
  • ryczałt od ewidencjonowanych przychodów,
  • karta podatkowa.

W przypadku braku deklaracji, podatek dochodowy powinien być opłacany zgodnie ze skalą progresywną.

Nie ma możliwości zmiany formy opodatkowania w trakcie trwania roku podatkowego. Dokonany wybór można zmienić jedynie do 20 stycznia następnego roku. Chcąc zmienić sposób rozliczania należy złożyć oświadczenie o rezygnacji, bądź też o zastosowanie formy określonej w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zasady ogólne

Prawo podatkowe przewiduje opodatkowanie dochodów według skali progresywnej (18% i 32%) lub wg. tzw. stawki liniowej wynoszącej 19%. Jeśli płacisz podatki na ogólnych zasadach, jesteś zobowiązany do prowadzenia księgi rachunkowej lub książki przychodów i rozchodów. Do Twoich obowiązków należy również prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia będącego własnością firmy, a także jej wartości niematerialnych i prawnych.

Skala progresywna

Określenie to odnosi się do podstawowej formy opodatkowania. Dzięki brakowi ograniczeń prawnych, zdecydować się na nią może każda osoba fizyczna chcąca prowadzić własną działalność gospodarczą.

Stawka liniowa – 19%

Jeśli spełniasz warunki przewidziane ustawą, Twoje dochody z prowadzenia działalności, niezależnie od ich wysokości, mogą być opodatkowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w przypadku stawki liniowej.

Należy jednak pamiętać, że wybór 19% podatku wiąże się z utratą możliwości:

  • rozliczania się z małżonkiem;
  • korzystania z opodatkowania przysługującego osobom samotnie wychowującym dzieci;
  • odliczania ulgi z tytułu wychowywania dzieci;
  • korzystania z innych zwolnień i ulg; dotyczy to także kontynuacji odliczeń (prawa nabyte).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, polega na opodatkowaniu przychodu, po odliczeniu składki na ubezpieczenie społeczne.

Wysokość stawki tej formy opodatkowania związana jest  z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej. Prawo przewiduje ryczałt w wysokości 3%, 5,5%, 8,5%, 17% oraz 20%.

Karta podatkowa

Stawki opodatkowania w przypadku karty podatkowej określa się kwotowo, w zależności np. od:

  • zakresu i przede wszystkim rodzaju działalności gospodarczej;
  • ilości pracowników;
  • liczy osób zamieszkujących miejscowość, w której prowadzi się firmę.

Wróć