Aktualności - szczegóły

Transport towarów i pasażerów w rozumieniu ustawy o podatku VAT

Zasady opodatkowania transportu towarów.

W przypadku świadczenia usług transportu towarów na rzecz podatników znajduje zastosowanie zasada ogólna wyrażona w art. 28b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którą miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Miejscem świadczenia usług transportu towarów na rzecz podatnika:

  • podsiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, jeżeli ten transport jest wykonywany w całości poza terytorium UE – jest terytorium znajdujące się poza terytorium UE;
  • posiadającego na terytorium państwa trzeciego siedzibę działalności gospodarczej, jeżeli transport jest wykonywany w całości na terytorium kraju – jest terytorium kraju.

Miejscem świadczenia usług transportu towarów na rzecz podmiotów niezbędnych podatnikami jest miejsce, w którym odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości.

Miejscem świadczenia  usług transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce  odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami  jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna. W związku z powyższym jeżeli transport towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem rozpoczyna się w Polsce – usługa transportu towarów jest opodatkowana w Polsce ze stawką krajową.

W przypadku opodatkowania usług międzynarodowego transportu towarów obowiązuje stawka 0%.  Przez transport międzynarodowy towarów należy rozumieć przewóz towarów następujący pomiędzy jednym z krajów UE a krajem trzecim, przy czym na pewnym odcinku trasa przebiega przez terytorium Polski.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług,  miejscem świadczenia usług międzynarodowego transportu towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami na terytorium kraju.

Transport pasażerów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług – miejsca świadczenia i zasady opodatkowania.

W przypadku świadczenia usług transportu pasażerów miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości.

W przypadku opodatkowania usług międzynarodowego transportu osób obowiązuje stawka 0%.

Przez usługi międzynarodowego transportu osób rozumie się przewóz  lub inny sposób przemieszczenia osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego:

  • z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju;
  • z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju;
  • z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju(tranzyt).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług, miejscem świadczenia usług międzynarodowego transportu osób na terytorium kraju.

Go back