Aktualności - szczegóły

Transakcje rozliczane gotówkowo

Transakcje rozliczane gotówkowo - skutki podatkowe od 1 stycznia 2017 r.

 

Zgodnie z obecnie obowiązującym art 22 ust 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r poz. 584 ze zm.), dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000,00 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Od 1 stycznia 2017r. za pośrednictwem rachunku płatniczego będą musiały być dokonywane płatności w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekroczy równowartość 15.000,00 zł (transakcje w walutach obcych będzie się przeliczało na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji).

Ponadto uchylono z dniem 1.01.2017 r art 22 ust.2. ww.

Skutki podatkowe transakcji gotówkowych.

Sankcją za nieprzestrzeganie wymogów narzuconych przepisami ustawy o swobodzie dzialalności gospodarczej będą ujemne skutki podatkowe w postaci korekty kosztów uzyskania przychodów (w przypadku braku kosztów podatkowych - zwiększenie przychodów) lub pozbawiene podatnika możliwości ujęcia w kosztach wartości transakcji w całości lub części, jeżeli płatność zostanie dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Zasady te będą obowiązywały również w przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych lub nabycia wartości niematerialnych i prawnych.

 

Wróć