Aktualności - szczegóły

Optymalizacja podatkowa i bezpieczeństwo

Spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o. jest korzystnym rozwiązaniem, które pozwala na brak odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki i pojedyncze opodatkowanie dochodów. Wadą spółki z o.o jest to, że jest ona obciążona podwójnym opodatkowaniem tj. po raz pierwszy kiedy uzyska dochód (CIT – 19%) i po raz drugi, gdy wspólnicy postanawiają wypłacić wypracowany zysk (dywidenda – 19%), czyli 38%. Natomiast w przypadku spółki komandytowej mamy wyłącznie pojedyncze opodatkowanie, a za zobowiązania spółki odpowiedzialność ponosi spółka z o.o., która jest jednym ze wspólników (komplementariusz).

Krótka charakterystyka spółki komandytowej

 

 

Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, posiada zdolność do czynności prawnych.

W spółce komandytowej wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona:

  • komplementariusz – odpowiada za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony, prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje (w opisanym przypadku będzie to spółka z o.o.);
  • komandytariusz – nie działa w spółce, wnosi wkład, odpowiada za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionej w umowie kwoty  (sumy komandytowej).

Najważniejsze korzyści podatkowe i bezpieczeństwo

 

 

Częstym i korzystnym rozwiązaniem jest sytuacja w której wspólnicy spółki z o.o. (komplementariusz) są jednocześnie wspólnikami spółki komandytowej (komandytariusz). Rozwiązanie to jest jak najbardziej zgodne z obowiązującym prawem. W takim przypadku wspólnicy spółki komandytowej (komandytariusze) ryzykują wyłącznie majątek zainwestowany w spółkę z o.o. pełniącą rolę komplementariusza, a chronią majątek osobisty.

Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - jak to ma miejsce w spółce z o.o. - ani podatku od osób fizycznych (PIT).        

Podatnikiem podatku dochodowego są wspólnicy spółki komandytowej (osoby fizyczne). Wspólnik taki może wybrać podatek liniowy 19% od dochodu z udziału w spółce komandytowej. Istotą jest tutaj przede wszystkim odpowiednie skonstruowanie umowy spółki, gdzie spółka z o.o. (komplementariusz) będzie miała udział w zyskach np. 5%, a osoby fizyczne (komandytariusze) pozostałe 95%. W takim rozwiązaniu wyłącznie 5% będzie podlegać podwójnemu opodatkowaniu.

Kolejną korzyścią związaną ze spółką komandytową jest także możliwość pobierania zaliczek przez wspólników na poczet przewidywanego zysku spółki komandytowej.

Koszty prowadzenia spółki komandytowej

 

 

Spółka komandytowa w opisanym przypadku składać się będzie z dwóch podmiotów tj: spółki z o.o. (komplementariusz) i spółki komandytowej (komandytariusz). W związku z tym,  wystąpią  koszty związane z prowadzeniem dwóch pełnych księgowości. Ponadto będą podwójne koszty ewentualnych zgłoszeń dokonywanych do KRS.                                                                 

Status wspólników spółki komandytowej jest analogiczny jak osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą  na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dlatego w przypadku wspólników spółki komandytowej (komandytariuszy) wystąpi obowiązek opłacania składek ZUS.

Dla kogo spółka komandytowa

 

 

Spółkę komandytową wybierają przedsiębiorcy ze względu na wymierne korzyści podatkowe  które przekładają się na zysk spółki oraz zabezpieczenie majątku osobistego.

Należy zaznaczyć, że spółka komandytowa z udziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie przyniesie znacznych korzyści jeżeli wypracowany zysk spółki będzie inwestowany, a nie przeznaczany do podziału pomiędzy wspólników. Istotą w spółce komandytowej jest podział zysku pomiędzy wspólników, bez jego podwójnego opodatkowania (zamiast 38%, może być 19%).

Ty też możesz prowadzić działalność gospodarczą nie odpowiadając za zobowiązania i jednocześnie płacić niskie podatki.

Wróć