Aktualności - szczegóły

Moment powstawania obowiązku podatkowego VAT

Moment powstawania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług

 

Zasady ogólne powstawania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Obowiązek podatkowy powstaje co do zasady z chwilą dokonania dostawy towarów lub usługi, z tym że:

 •  w odniesieniu do usług przyjmowanych częściowo, usługę uznaje się za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę;
 • usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalone są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, dla którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi;
 • usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Zasady szczególne powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Obowiązek podatkowy powstaje:

 • z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty - z tytułu m.in.:
  - wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu;
  - dostawy towarów dokkonywanej w trybie egzekucji;
 • z chwilą wystawienia faktury albo z chwilą upływu terminu do wystawienia faktury, jeżeli nie wystawiono faktury w terminie z tytułu:
  - świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych;
  - dostawy książek drukowanych oraz gazet, czasopism i magazynów z wyłączeniem map i ulotek;
  - czynności polegających na drukowaniu książek, gazet, czasopism i magazynów z wyłączeniem map i ulotek;
 • z chwilą wystawienia faktury albo z chwilą upływu terminu płatności - z tytułu m.in.:
  - dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego;
  - świadczenia usług telekomunikacyjnych;
  - świadczenia usług najmu, leasingu, dzierżawy lub usług o podobnym charakterze;
 • z chwilą powstania długu celnego - z tytułu importu towarów, ale:
  - w przypadku objęcia towarów procedurą celną - obowiązek powstaje z chwilą objęcia towarów tą  procedurą;
  - w przypadku objęcia towarów procedurą m.in. skłądu celnego, jeżeli od towarów są pobierane opłąty - wyrównawcze - obowiązek powstaje z chwilą wymagalności tych opłat;
 • z chwilą otrzymania zaliczki lub przedpłaty w odniesieniu do otzrymanej kwoty - w przypadku, gdy przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całośc lub część zapłaty.

 

Wróć