Aktualności - szczegóły

Import towarów w rozumeniu ustawy o VAT

Import towarów - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium UE.

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy w imporcie powstaje z chwilą powstania długu celnego, z tym że:

  • w przypadku objęcia towrów procedurą celną - obowiązek powstaje z chwilą objęcia towarów tą procedurą;
  • w przypadku objęcia towarów procedurą m.in. składu celnego, jeżeli od towarów są pobierane opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze - obowiązek powstaje z chwilą wymagalności tych opłat.

Miejsce opodatkowania

Terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują sie w momencie ich wprowadzenia na terytorium UE. Jeżeli towary zostaną z momentem ich wprowadzenia objęte jedną ze wskazanych w ustawie procedurą celną - miejscem importu jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary przestana podlegać procedurom.

Podstawa opodatkowania

Wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. Podstawa opodatkowania obejmuje również koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia - o ile nie zostały włączone do wartości celnej - ponoszone do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju, jak również wynikające z transportu do innego miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium UE, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu.

 

Wróć