Aktualności - szczegóły

Eksport towarów w rozumieniu ustawy o VAT

Eksport towarów to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Uni Europejskiej przez:

  • dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni);
  • nabywcę mającego miejsce poza terytorium kraju (eksport pośredni)

jeżeli wywóz towarów poza terytorium UE jest potwierdzony przez Urząd Celny określony w przepisach celnych.

Podstawa opodatkowania

Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy. Podstawa opodatkowania obejmuje również podatki, cła, koszty dodatkowe - takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia. Podstawa opodatkowania nie obejmuje m.in. udzielonych nabywcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sorzedaży.

Moment powstania obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, czyli z chwilą dokonania dostawy towarów.

Warunki opodatkowania stawką 0%

Podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium UE - jeśli warunek nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę 0% pod warunkiem otrzymania tego dokumentu przed upływem terminu do złożenia za następny okres (jeśli podatnik nadal nie otrzymał dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium UE, stosuje stawkę właściwą dla dostawy na terytorium kraju).

W przypadku eksportu pośredniego - stawkę 0% stosuje się pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium UE, z którego wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy.

Wróć