Aktualności - szczegóły

Transakcje trójstronne - procedura uproszczona

Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna zgodnie z art. 135 VAT to transakcja, w której spełnione są następujące warunki:

 • trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonywana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim podatnikiem;
 • przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego.

Przy spełnieniu wymagań dla procedury uproszczonej, w takiej transakcji ostatni w kolejności podatnik VAT rozlicza VAT z tytułu dokonania na jego rzecz dostawy towarów przez drugiego z kolejności podatnika VAT.

Warunki stosowania procedury uproszczonej:

 • dostawa na rzecz ostatniego w kolejności podatnika była poprzedzona wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u drugiego w kolejności podatnika;
 • drugi w kolejności podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, gdzie kończy się transport lub wysyłka;
 • drugi w kolejności podatnik stosuje wobec pierwszego i ostatniego podatnika ten sam numer identyfikacyjny na potrzeby VAT, który został mu przyznany przez inne państwo członkowskie, niż to na którym kończy się transport lub wysyłka;
 • ostatni w kolejności podatnik stosuje numer identyfikacyjny na potrzeby VAT państwa członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka;
 • ostatni w kolejności podatnik został wskazany przez drugiego podatnika jako obowiązany do rozliczenia VAT od tej dostawy towarów w ramach procedury uproszczonej.

Wymogi w zakresie fakturowania:

Drugi w kolejności podatnik wystawia fakturę, która zawiera następujące informacje:

 • adnotacje o uproszczonej;
 • wskazanie, że podatek rozliczy ostatni w kolejności podatnik;
 • numer identyfikacyjny, którym się posługuje zarówno wobec pierwszego jak i ostatniego podatnika;
 • numer identyfikacyjny stosowany na potrzeby rozliczania podatku VAT ostatniego w kolejności podatnika.

Wymogi w zakresie ewidencji, deklaracji podatkowych oraz informacji podsumowujących:

 • drugi w kolejności podatnik musi wykazać dane o dokonanych transakcjach w procedurze uproszczonej w deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej;
 • drugi w kolejności podatnik prowadzi ewidencję, w której wykazuje ustalone wynagrodzenie za dostawy w ramach procedury uproszczonej, a także nazwę i adres ostatniego w kolejności podatnika;
 • ostatni w kolejności podatnik prowadzi ewidencję, w której wykazuje obrót z tytułu dokonania na jego rzecz dostawy, kwotę podatku przypadającego na te dostawę, która stanowi u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (WNT), a także adres i nazwę drugiego w kolejności podatnika.

Wróć