Aktualności - szczegóły

Amortyzacja samochodów osobowych nabytych przed 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r., mocą ustawy nowelizującej z 23 października br. (Dz. U. poz. 2159), do ustaw o podatku dochodowym zostaną wprowadzone nowe wartości limitów ograniczające koszty uzyskania przychodów w zakresie amortyzacji samochodów osobowych oraz składek na ubezpieczenie takich samochodów (w miejsce dotychczasowego limitu w wysokości 20.000 euro wprowadzony będzie nowy limit w wysokości 150.000 zł oraz 225.000 zł w odniesieniu do pojazdów elektrycznych).

Ponieważ przepisy przejściowe do ww. ustawy nie określają, czy "nowe limity" w przywołanym zakresie (tj. amortyzacji i składek ubezpieczeniowych) będą miały zastosowanie od 1 stycznia 2019 r. do wszystkich samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych, czy może tylko do wprowadzonych po 31 grudnia 2018 r., z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów (dalej: MF).

W dniu 9 listopada br. otrzymaliśmy odpowiedź MF o następującej treści:

"(...) powołana ustawa (z 23 października br. – przyp. red.) wprowadza odpowiednio do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych nowe regulacje dotyczące m.in. limitów odliczeń odpisów amortyzacyjnych dla samochodów osobowych oraz składek na ich ubezpieczenie. W świetle przepisów art. 23 ust. 1 pkt 4 updof (odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 4 updop), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., nie będzie uważało się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o (odpowiednio art. 16a-16m updop), w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę 225.000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 i 1356), i 150.000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

Do kosztów uzyskania przychodów nie będzie można także zaliczyć składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia (art. 23 ust. 1 pkt 47 updof; odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 49 updop).

W świetle powyższego, przedsiębiorcy korzystający z samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do dnia 31 grudnia 2018 r., będą mogli po wejściu w życie przedmiotowej ustawy, korzystać z limitów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.(podkreśl. red.).

Dodatkowo Ministerstwo Finansów zauważa, że zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk 2854 – opublikowanej w Dz. U. poz. 2159 – przyp. red.), przepisy art. 23 ust. 1 pkt 4 lit. a i ust. 5e updof (odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 4 lit. a inbsp;ust. 5e updop) – w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2019 r. – przyp. red. – będą miały zastosowanie do pojazdów elektrycznych oddanych do użytkowania od dnia następnego po dniu ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem albo stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej. Do dnia wydania decyzji przez Komisję Europejską będą stosowane limity odnoszące się do samochodów innych niż pojazdy elektryczne.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że przedstawione stanowisko nie stanowi interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej."

Źródło: 30.11.2018 | redakcja biuletynu informacyjnego

Wróć